Inleiding

Onze organisatie

Na de fusie van de 3 Gemeentes is het Gehandicapten Platform Schagen opgericht en is sinds 2013 werkzaam.
(Voor de rest zal hier de af korting GPS gebruik worden.)
Het GPS streeft naar versterking van maatschappelijke posities van mensen met een
beperking en integratie en participatie in de samenleving bevordert.
Gelijke kansen voor iedereen.

Door zonder last of ruggespraak overleg te voeren met en te adviseren aan de Gemeente en andere belanghebbende organisaties
streven wij naar gemeentelijk integraal mindervalide beleid.

Missie


Het GPS werkt aan een inclusieve samenleving, in het bijzonder voor mensen met een beperking, dat wil zeggen een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Visie

Het GPS werkt aan een inclusieve samenleving samen met de gemeente, de burgers,
het bedrijfsleven en andere organisaties door, hen van advies te voorzien, voorlichting te geven en met hen in gesprek te gaan.

DE ORGANISATIE VAN HET GPS.


Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal 5 maximaal 9 leden. Het bestuur onderhoudt de
contacten met het College c.q. ambtenaren van de gemeente.
Het bestuur kan zich laten bij staan door ervaringsdeskundigen.
Het bestuur vormt het gezicht van de organisatie naar buiten.

Werkgroepen


Het bestuur kan werkgroepen in het leven roepen die bepaalde projecten ondersteunen.
Werkgroepen kunnen een tijdelijk of een permanent karakter hebben.
Bijvoorbeeld de werkgroep Ganzenbord legt zich toe op het uitvoeren van gastlessen op
scholen en werkt zelfstandig.

Vertegenwoordigers namens het GPS in de dorpsraden of wijkraden

De tendens is dat gemeente Schagen de diensten op wijkniveau gaat organiseren.
In een klein gebied komen belanghebbenden bij elkaar om de kwaliteit en ontwikkelingen te
bespreken in en rond een woonkern. Vanuit het GPS wordt gestreefd naar
een contactpersoon per dorpsraad.
Daar waar dat niet mogelijk is wordt gekeken of een agendalidmaatschap mogelijk is.
Door verbinding te hebben met de wijk of dorpsraad, kan op dat niveau invloed uitgeoefend worden.
Daarnaast kan het GPS ook invloed uitoefenen in de gesprekken met de gemeente.
Bijvoorbeeld; er komt een herinrichting van een bepaalde dorpskern.
In de dorpsraad kunnen de belangen van mensen met een beperking
worden meegenomen.
Vertegenwoordigers die namens het GPS een dorpsraad of wijkraad adviseren zijn generalisten.
Zij zijn in staat de belangen van mensen met een beperking te behartigen op tal van terreinen
o.a. toegankelijkheid in de ruimste zin des woord, bereikbaarheid, veiligheid etc.

De inwoners met een beperking krijgen vaak met de gemeente Schagen te maken.
De gemeente Schagen heeft bijvoorbeeld in het kader van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) een belangrijke taak. In deze wet is participatie is een van de
sleutelbegrippen. De invulling die de gemeente aan deze Wet geeft is direct voelbaar voor
de burgers met een beperking.
Voor het GPS is de uitvoering van de Wmo dan ook een belangrijk aandachtsgebied.

VN Verdrag

Het GPS wil dat mensen met een handicap daadwerkelijk gelijke kansen krijgen.
Dit wil GPS bereiken door de "standaardregels betreffende het bieden van gelijke kansen aan
minder validen als uitgangspunt voor het beleid van de gemeente Schagen te nemen.
Het GPS wil zich oriŽnteren op de mogelijkheden van deze methodiek en de haalbaarheid van
implementatie binnen de gemeente Schagen.

Uitgangspunten

Mensen met een beperking en/of hun naasten ondervinden aan den lijve de uitwerking
van het beleid van de gemeente.
Het GPS wil de kennis, ervaring en de kracht van mensen met een beperking bundelen,
zodat hun gezamenlijke stem wordt gehoord op de juiste plaats en ze invloed kunnen uit oefenen
op het beleid en de uitvoering ervan in de gemeente Schagen.

Doelstelling

Het doel van het GPS is het bewerkstelligen van een zodanig beleid door de
Gemeente Schagen, dat de belemmeringen die mensen met een beperking in het dagelijkse leven
ondervinden zo vakkundig mogelijk worden opgelost.

Deze doelstelling tracht het GPS te realiseren door:
- samenwerking met organisaties van en voor mensen met een beperking het geven van voorlichting, zowel intern (individueel voor mensen met een beperking ) als extern ( naar scholen, verenigingen, Dorpsraden, enz.).
- het voeren van publiciteit, voorlichting via plaatselijke bladen, andere regiobladen, Website en Facebook en radio/televisie met onder andere als doel zorg dragen voor een goede beeldvorming. - het geven van advies, zowel gevraagd als ongevraagd, aan organisaties die direct of indirect te maken hebben met onze doelgroep.
- het bevorderen van levensloop bestendig bouwen en verbouwen. Bestaande richtlijnen zijn onder andere het Handboek voor toegankelijkheid en de criteria van het VN-verdrag en woonkeurmerk.
- het bevorderen van toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van openbare en
particuliere bestaande gebouwen.
- het regelmatig overleg hebben met de gemeente over het te voeren beleid voor mensen
met een beperking.
- het toetsen van het beleid t.a.v. van mensen met een beperking op korte en lange termijn
en de uitvoering daarvan.
- het bevorderen dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan het arbeidsproces
en het sociale en maatschappelijk leven.
Ter realisatie van voornoemde punten kan soms professionele ondersteuning nodig zijn.

Samenstelling

Het GPS kent de volgende deelnemers:
- personen met ervaringsdeskundigheid en affiniteit met mensen met een beperking.
- vertegenwoordigers, medewerkers van organisaties van en voor mensen met een beperking
- vrijwillige medewerkers ter ondersteuning van activiteiten.

Het bestuur kan besluiten zich te laten adviseren door instanties en organisaties die kunnen worden uitgenodigd als adviserend deelnemer.

Werkwijze

Het GPS gaat er van uit dat voor ambtelijke ondersteuning incidenteel een beroep op
de gemeente Schagen kan worden gedaan.

Het DB bereidt de vergaderingen van het GPS voor. Op de vergaderingen worden actuele
zaken besproken en taken verdeeld.
Het DB zal regelmatig overleggen met de portefeuillehouders van de gemeente Schagen,
ambtenaren en andere instanties. Een en ander zonodig met ondersteuning van andere
bestuursleden van het GPS en/of deskundigen.
Het DB stelt werkgroepen in, die thematische onderdelen van het werkplan uitwerken.
Het DB stelt jaarlijks een jaarverslag en bijbehorende begroting op en legt jaarlijks, voor
1 april verantwoording af aan B&W van de gemeente Schagen van activiteiten en besteding
van middelen over het afgelopen jaar.

Financien

Voor de activiteiten van het GPS wordt aan de Gemeente Schagen een
subsidie bijdrage gevraagd, ten behoeve daarvan stelt het D.B. een werkplan en
een begroting op en brengt daarbij een activiteiten en een financieel verslag uit
over het voorgaande jaar en dient dat jaarlijks voor 1 April
bij de gemeente Schagen in.

Activiteiten

Witboek

Het GPS gaat ook in 2018 - 2022 door met de inventarisatie en rapportering van knelpunten
in de openbare ruimte in de gemeente Schagen. Het GPS volgt nauwlettend de gemeente
Schagen bij het wegnemen van knelpunten uit onze eerdere rapportages

Schouwen

Het GPS gaat door met het schouwen van locaties ten aanzien van de toegankelijkheid.
Zoals de parkeerplaatsen voor mindervaliden

Ondersteuning

Ondersteuning van het GPS is gewenst.
Voor een belangrijk deel werd gebruik gemaakt van ondersteuning door het landelijk organisatie Iederin. (www.iederin.nl)

Werven nieuwe vrijwilligers

Het werven van nieuwe vrijwilligers vraagt continue aandacht van het GPS.
Samenwerking met de Vrijwilligerscentrale staat hierbij voorop.
Onbekend maakt onbemind. Daarom is het van belang dat het GPS naar buiten treedt
met haar activiteiten en behaalde successen.

Het Schouwen van het Zwanenwater bij Callantsoog

Bijlage 1. Activiteiten

Activiteit

1- Het opstellen van een beleidsplan, activiteitenplanen een jaarsverslag plus een begroting.

2- Het geven van gevraagd en ongevraagd advies bij het vorm geven en het uitvoeren
van het gemeentelijk integraal mindervalide beleid.

3- De werkgroep toegankelijkheid en bruikbaarheid voor het schouwen van de openbare gebouwen, de openbare ruimte en de particuliere sector
b.v.b.de horeca, de winkels, het openbaar en mindervalide vervoer.

4- Het onderhouden van contact met de Wethouders die bij de gemeente Schagen
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het mindervalide beleid.

5- Contact onderhouden met politieke partijen in de gemeente Schagen
betreffende het mindervalide beleid.

6- Overleg met dorpsraden over de veranderingen in de dorpskernen aangaande
de toegankelijkheid, bruikbaarheid en bereikbaarheid.

7- Stemhokjes toegankelijk maken voor slechtzienden

8- Het verzorgen van voorlichting op scholen over het moeten leven met een
handicap door middel van het ganzenbordspel.

9- Stimuleren van levensloopbestendig bouwen en verbouwen.

10- Voorlichting via plaatselijke media, de digitale snelweg en via het uitgeven
van een nieuwsbrief /folder.

11- Het samenstellen van een witboek over diverse onderwerpen als daar
aanleiding toe is.

12- Werven nieuwe vrijwilligers.

We zijn als bestuur verantwoordelijk voor het beleid.Vrijwilligers in de klas bezig met het Ganzenbordspel

Het schouwen van het Zwanenwater bij Callantsoog

Terug